Algemene voorwaarden Togetherfree/Danielle’s Voedzame Adviezen Baarn 2022

 

1 Algemeen

De diensten van Togetherfree/Danielle Swart zijn gericht op gezondheidsbevordering en welbevinden door middel van voeding- en leefstijladviezen en persoonlijke coaching.

2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

Danielle’s Voedzame Adviezen is een handelsnaam van Togetherfree, gevestigd te Baarn en kantoorhoudende aan Dahliastraat 24, te Baarn. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32092022 en met B.T.W. nummer NL001901767B14

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan Togetherfree/Danielle Swart.

Opdracht:

de Overeenkomst tot dienstverleningswerkzaamheden en/of levering van health&beauty producten.

Overeenkomst:

een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en Togetherfree/Danielle Swart, waarin minimaal een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een uurtarief of een vast honorarium zijn vastgesteld.

Partijen: Togetherfree/Danielle Swart en Opdrachtgever gezamenlijk.

3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Togetherfree/Danielle Swart, op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en op iedere overeenkomst die hiervan het gevolg kan zijn.

3.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer waarvoor opdrachtnemer derden betrekt voor de uitvoering ervan.

3.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten met affiliate partners van opdrachtnemer.

3.4 Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3.5 Andere voorwaarden van opdrachtgever of derden worden door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

3.6 Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of ongeldig kunnen worden, dan blijven de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer zal deze bepaling dan in overleg met opdrachtgever vervangen door een geldige bepaling die het meest het doel en de inhoud van de bedoelde bepaling benadert.

4 Offertes en aanbiedingen

4.1 Elke offerte of aanbieding van opdrachtnemer wordt schriftelijk of via email aangeboden en bevat een duidelijke beschrijving van de diensten/producten die worden aangeboden en de tarieven die daarvoor in rekening worden gebracht. Bij elke offerte of aanbieding van opdrachtnemer wordt gewezen op deze algemene voorwaarden. Betalingen dienen contant of middels de bankierenapp betaald te worden.

4.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en verplichten partijen niet tot het sluiten van een overeenkomst.

4.3 De geldigheid van een offerte is 14 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte een andere termijn wordt genoemd.

4.4 Aan een offerte of aanbieding kan geen enkel recht worden ontleend als de dienst waarop deze betrekking heeft niet meer beschikbaar is of de offerte of aanbieding een duidelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5 Voor de werkzaamheden brengt opdrachtnemer een uurtarief, dagdeeltarief, trajecttarief of vast honorarium in rekening. Eventuele overige kosten als reis-, telefoneer-, verblijf-, accommodatie- en reprokosten en B.T.W. worden apart in rekening gebracht.

4.6 Opdrachtgever zal kosten van derden die worden gemaakt door opdrachtnemer voor het uitvoeren van de overeenkomst rechtstreeks aan de betrokken derde voldoen.

4.7 Verloopt de betaling aan derden via Togetherfree/Danielle Swart, dan mag opdrachtnemer een voorschot op de kosten vragen en een toeslag voor administratiekosten doorberekenen.

4.8 Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer alleen maar als deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

5 Totstandkoming overeenkomst

5.1 In geval van persoonlijke coaching op het gebied van voeding- en leefstijl komt de overeenkomst tot stand door ontvangst van het ondertekende of digitaal invullen van het inschrijfformulier voor één van de begeleidingstrajecten van Togetherfree/Danielle Swart.

5.2 In geval van (zakelijke) trainingen, workshops, adviezen en overige persoonlijke coaching komt de overeenkomst tot stand door het schriftelijk of via de e-mail bevestigen van de opdracht of offerte door opdrachtnemer.

5.3 In geval van internetverkopen komt de overeenkomst tot stand door aanschaf van één of meerdere producten door opdrachtgever. De link naar de webshop wordt op verzoek verstrekt.

6 Uitvoering overeenkomst

6.1 Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap zoals in de branche gebruikelijk en zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Opdrachtnemer kan echter geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

6.2 Opdrachtnemer mag, na overleg met opdrachtgever, een deel of het geheel van de overeengekomen werkzaamheden door derden laten uitvoeren.

6.3 Als de overeengekomen werkzaamheden van opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever worden uitgesteld of bespoedigd, zijn de kosten daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.4 Opdrachtnemer mag de uitvoering van de overeenkomst uitstellen en extra kosten berekenen voor elke dag dat niet begonnen kan worden met de werkzaamheden, als de voor de werkzaamheden benodigde informatie en/of materialen later door opdrachtgever worden aangeleverd dan afgesproken.

6.5 Als opdrachtgever zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, mag opdrachtnemer het volledige bedrag van de overeenkomst in rekening brengen.

6.6 Als opdrachtnemer kosten maakt om dit bedrag te ontvangen, worden deze doorberekend aan opdrachtgever.

 

7 Wijziging overeenkomst

7.1 De overeenkomst kan op elk moment in overleg worden gewijzigd als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

7.2 Wijziging van en/of aanvulling op de overeenkomst is alleen mogelijk als alle partijen daarmee instemmen en dit schriftelijk per e-mail of brief door opdrachtnemer is bevestigd.

7.3 Na bevestiging maakt de wijziging respectievelijk aanpassing deel uit van de oorspronkelijke opdracht en vormt daarmee één geheel.

7.4 Als de wijziging en/of aanvulling leidt tot uitbreiding van de werkzaamheden, zullen de kosten hiervoor worden doorberekend aan opdrachtgever, tenzij de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer moeten worden toegerekend.

8 Tussentijdse beëindiging overeenkomst

8.1 Opdrachtnemer mag de overeenkomst tussentijds beëindigen als opdrachtgever de factuur niet op tijd en/of volledig betaalt.

9 Betalingsvoorwaarden

9.1 Betalingen moeten contant of per bankieren-app plaatsvinden tijdens het consult, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De gegevens in de administratie van opdrachtnemer zijn hiervoor leidend.

9.2 Voor alle internetverkopen geldt dat betaling voorafgaand aan de levering van het product dient plaats te vinden.

9.3 Betaling kan uitsluitend in Euro’s.

9.4 Bezwaren en klachten geven opdrachtgever niet het recht de betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk uit te stellen.

9.5 Als een bezwaar door opdrachtnemer terecht wordt bevonden, heeft zij het recht naar keuze de factuur te herzien en het factuurbedrag zoals overeengekomen te wijzigen en/of het geleverde te vervangen door een vergelijkbare dienst of product.

9.6 Als de factuur twee weken na factuurdatum nog niet is betaald, brengt opdrachtnemer vanaf dat moment de wettelijke rente en incassokosten in rekening.

9.7 Indien de factuur niet of te laat wordt betaald, zijn alle kosten die opdrachtnemer maakt om het bedrag te ontvangen voor rekening van opdrachtgever.

9.8 Bij het afzeggen of verschuiven van afspraken wordt een termijn gehanteerd van uiterlijk 24 uur (tel. nr. 06-25342728) dat dit gemeld dient te worden. In geval van tussenliggende weekenden en feestdagen is dit uiterlijk 72 uur. Is het later dan de aangegeven termijn, dan wordt het consult in rekening gebracht. Bij het niet doorgaan van de afspraak van de zijde van Danielle Swart, is cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

10.2 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van opdrachtnemer die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 

11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak en/of omstandigheid, die niet te wijten is aan opdrachtnemer en waarop zij geen invloed kan uitoefenen, waardoor opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen, waaronder begrepen ziekte en/of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

11.2 In geval van overmacht zal opdrachtnemer daarover direct opdrachtgever informeren.

11.3 Opdrachtnemer heeft, in geval van overmacht, het recht haar verplichtingen uit te stellen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te verlangen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

11.4 Opdrachtgever heeft het recht binnen 8 dagen na ontvangst van de mededeling van uitstel van werkzaamheden de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever is dan wel verplicht het al uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst af te nemen en te betalen.

11.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

11.6 In geen geval is opdrachtnemer verplicht een boete of schadevergoeding te betalen in geval van overmacht.

12 Privacy

12.1 Gegevens en informatie die voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever worden verstrekt, zullen door opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Zonder instemming van opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer deze gegevens en informatie niet aan derden. Noodzakelijke gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling of leefstijl- en coachingstraject.

Togetherfree/Danielle Swart gebruikt de verzamelde gegevens in de volgende gevallen:

Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen op de website bij ons zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Togetherfree/Danielle Swart en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Voor een goede begeleiding en advies is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen  over je gezondheidstoestand en gegevens over leefstijl- , voeding- en suppletie-adviezen. Ik ben de enige die toegang heeft tot de gegevens in je dossier.

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en de boekhouder de belastingaangifte kan doen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van  een klachttucht procedure.

13 Intellectueel eigendom

13.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving op alle door haar gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of informatie en ‘knowhow’ die hierop betrekking hebben.

13.2 Het is niet toegestaan de genoemde zaken op een andere wijze te gebruiken of ter beschikking te stellen dan voor het doel waarvoor ze door opdrachtnemer zijn verstrekt, tenzij opdrachtnemer hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

13.3 Opdrachtnemer heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

14 Klachten

14.1 Klachten over werkzaamheden die door opdrachtnemer zijn uitgevoerd, moeten binnen 7 dagen na constatering, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn afgerond, schriftelijk worden gemeld bij opdrachtnemer.

14.2 Na het verstrijken van de termijn wordt aangenomen dat opdrachtnemer haar verplichtingen correct is nagekomen en dat opdrachtgever de diensten als juist heeft erkend.

14.3 Danielle’s Voedzame Adviezen is lid van Solopartners, een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Lid nummer: 118287.

15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.